dentada-logo
page-title-bg

НАШИОТ ТИМ


 

paulmolive
Антоние Николовски
Генерален директор
antonie.nikolovski@marmedika.com.mk

paulmolive
Ѓорги Кракутовски
Оперативен Менаџер
gj.krakutovski@marmedika.com.mk

paulmolive
Марија Кракутовска
Обезбедување Квалитет
m.krakutovska@marmedika.com.mk

paulmolive
Симона Ивановска
Раководител на Производство
simona.ivanovska@marmedika.com.mk

paulmolive
Елена Трајкоска Бојаџиска
Раководител за Контрола на Квалитет
elena.bojadziska@marmedika.com.mk

paulmolive
Наташа Трајковска
Раководител за Култивација
natasa.trajkovska@marmedika.com.mk

paulmolive
Мартина Петровски
Оператор во лабораторија
martina.petrovski@marmedika.com.mk

paulmolive
Ивона Трајановска
Квалификувано лице за пуштање на серија на производ во промет
ivona.trajanovska@marmedika.com.mk